ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ПРИЄДНАННЯ)

м. Харків 11.08.2021 року

Фізична особа-підприємець Цеховський Михайло Михайлович, що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, дата запису: 12.07.2021, номер запису: 2004800000000260031, який в подальшому іменується Ліцензіат, пропонує Субліцензіату (або - Користувач) укласти Договір, який розміщений в мережі Інтернет за адресою https://masha.uno/, (далі- Субліцензійний договір, Договір), на умовах які описано нижче.

Договір є договором приєднання і згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, його умови встановлюються Ліцензіатом.

Цей документ є пропозицією (офертою) ФОП Цеховський Михайло Михайлович укласти Субліцензійний договір на викладених нижче умовах з будь-якою особою (далі – Користувач, Субліцензіат), яким прийнято умови цього Договору.

Договір вважається укладеним у випадку використання Masha, після переходу за адресою: @deepvoice_ua_bot або t.me/MashaSecretaryBot, натискаючи кнопку «start», Користувач погоджується з цим Договором, Тарифами та правилами користування Masha, приймає на себе зазначені в них права і обов'язки, пов'язані з використанням і функціонуванням Masha, відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України.

1. ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ
1.1.Оферта - пропозиція укласти договір, який містить суттєві умови договору і виражає намір особи, яка зробила його, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття.
1.2.Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття оферти шляхом виконання дій, зазначених у розділі 2 Договору. Акцептом оферти полягає Договір.
1.3.Ліцензіар – Товариство з обмеженою відповідальністю «Робочі рішення» (Україна, м. Харків), яка є розробником та власником комп’ютерної програми «Masha», Masha-bot, Masha.
1.4.Ліцензіат – фізична особа-підприємець Цеховський Михайло Михайлович, яка володіє невиключною ліцензією на використання та розповсюдження комп’ютерної програми «Masha», Masha-bot, Masha третім особам.
1.5.Субліцензіар / Користувач - фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт оферти та отримує права та обов’язки на умовах Договору.
1.6.Комп'ютерна програма «Masha», бот, Masha-bot, Masha, сервіс, програма - комп'ютерна програма створена ТОВ «Робочі рішення» (Україна, м. Харків) і інтегрована в месенджер Telegram c допомогою Telegram Bot API, що представляє собою сервіс для обробки телефонних дзвінків.
1.7.Тип ліцензії - обсяг прав, який обирається Користувачем і надається Ліцензіатом відповідно до Тарифів.
1.8.Тарифи - вартість певного типу ліцензії, яка затверджується Ліцензіатом і являє собою авторську винагороду (роялті), яку сплачує Користувач за використання Комп’ютерної програми.
1.9.Комп’ютерна програма - об'єкт авторського права (набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату).
1.10.Роялті − платіж, який отримується Ліцензіатом як винагорода за надання Субліцензіату (Користувачу) невиключного права на користування авторським правом на Комп’ютерну програму.
У Договорі можуть використовуватися терміни, не визначені в п.1 Договору. В такому випадку тлумачення терміна здійснюється відповідно до тексту Договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті Договору, слід користуватися тлумаченням терміну, яке визначається в першу чергу - на сайті https://masha.uno/, в другу чергу - законодавством України, потім загальноприйнятим тлумаченням положень


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1.Даний Договір (далі - Договір) визначає загальні умови використання комп'ютерної програми Masha в месенджері Telegram в мережі Інтернет за адресою: @deepvoice_ua_bot, а також права та обов'язки Користувача і Ліцензіата.
2.2.В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Ліцензіат, маючи достатній об’єм майнових прав інтелектуальної власності на Комп’ютерну програму, визначену у цьому Договорі, надає Користувачу дозвіл на використання (просту невиключну ліцензію)Програми в рамках її функціональних можливостей шляхом відтворення програми (підключення до Програми через мережу Інтернет та Telegram), виключно для самостійного використання Користувачем без права субліцензування третім особам, а Користувач в порядку та у розмірах, визначених Тарифами, які розміщено на сторінці https://masha.uno/, виплачує Ліцензіатові плату за використання Комп’ютерної програми, у вигляді авторської винагороди (роялті).
2.3.Використання Masha на безкоштовній основі допускається у випадках, визначених Ліцензіатом. Ліцензіат має право вводити і (або) встановлювати будь-які обмеження в частині функціональних можливостей Masha, використовуваної на безкоштовній основі.
2.4.Даний Договір є юридично обов'язковою угодою між Користувачем і Ліцензіатом, предметом якого є надання Ліцензіатом Користувачеві права використання на умовах невиключної ліцензії Masha відповідно до її функціональних можливостей, в обсязі, визначеному Ліцензіатом, а також надання інших супутніх послуг і надання інших сервісів (додаткових сервісів). Крім цього Договору, до угоди між Користувачем і Ліцензіатом відносяться всі інші документи, що регулюють надання Послуг і розміщені у відповідних розділах: https://masha.uno/.
2.5.Користувач зобов'язаний до прийняття умов Договору ознайомитися з усіма умовами Договору, вартістю і переліком можливостей комп’ютерної програми, які буде надано Користувачу відповідно до обраного Тарифу.
2.6.Даний Договір може бути змінений і (або) доповнений Ліцензіатом в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувача. Даний Договір є відкритим і загальнодоступним документом. Користувач зобов'язаний регулярно перевіряти умови цього Договору на предмет його зміни і (або) доповнення. Продовження використання Masha Користувачем після внесення змін і (або) доповнень до цього Договору означає прийняття і згоду Користувача з усіма такими змінами і (або) доповненнями.
2.7.Ціна Договору визначається оплаченим Користувачем Тарифом, види яких вказані розміщені на сторінці https: https://masha.uno/.
2.8.Якщо Користувач в процесі використання Masha, побажає змінити Тариф на більш дорогий, то він може це зробити за попереднім погодженням з Ліцензіатом.
2.9.Приймаючи умови цього Договору, Користувач відмовляється від будь-яких претензій на адресу Ліцензіата, якщо інформація, зазначена в обраному Тарифі, не відповідає його конкретним цілям і очікуванням.
2.10. Договір діє з моменту початку використання Програми після переходу Користувача в Telegram за адресою @deepvoice_ua_bot, натискання кнопки «start» і діє протягом усього терміну її правомірного використання Користувачем в межах терміну дії авторського права на неї за умови належного дотримання умов цього Договору.
2.11. Ліцензіат надає Користувачу право використання Програми без обмеження по території в порядку і на умовах, передбачених законодавством України і цим Договором.
2.12.Право на використання програми вважається наданим Користувачу, а обов'язки Ліцензіата з надання права на використання програми - виконаними після, натискання кнопки «start» в телеграм боті.
2.13.Термін надання ліцензії визначаться обраним типом ліцензії відповідно до Тарифів.

3. ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Користувач має право:
3.1.1. Ініціювати розірвання цього Договору відповідно до чинного законодавства України.
3.1.2. Користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України, правилами та умовами Договору розміщеними на веб-сайті: https://masha.uno/.
3.2. Користувач зобов'язаний:
3.2.1. Повідомити Ліцензіата про всі відомі йому випадки порушення третіми особами майнових прав інтелектуальної власності Ліцензіата на Комп’ютерну програму.
3.2.2. Не здійснювати зміни та вдосконалення Комп’ютерної програми.
3.2.3. Виплатити Ліцензіату плату за використання Комп’ютерної програми, у вигляді авторської винагороди (роялті), в порядку і розмірах, визначених цим Договором та Тарифами.
3.2.4. Надати згоду на збір, обробку, зберігання та використання персональних даних наданих Користувачем при першому підключенні до Програми.
3.2.5.Самостійно виконати настройки переадресації на своєму телефоні. Всі переадресовані дзвінки оплачуються користувачем як його вихідні дзвінки за умовами тарифу встановленого між користувачем і його оператором мобільного зв'язку, в залежності від номера телефону, для якого встановлена переадресація.
3.2.6. Користувач зобов'язується використовувати Програму відповідно до правил використання, опублікованими на сайті Ліцензіата https://masha.uno/.
3.2.7.При розірванні цього Договору будь-якою стороною і за будь-яких підстав Користувач зобов'язаний повністю припинити використання Програми.

3.3. Ліцензіат має право:
3.3.1. Ліцензіат має право змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку шляхом розміщення зміненого тексту в мережі Інтернет на сторінці: https://masha.uno/.
3.3.2. Вносити зміни та вдосконалення до Комп’ютерної програми.
3.3.3. У разі порушення Користувачем умов цього Договору щодо використання Програми в односторонньому порядку розірвати цей Договір.
3.3.4. Користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.
3.3.5. Здійснювати збір, обробку, зберігання та використання персональних даних Користувача.
3.3.6. Має право в будь-який час змінювати оформлення в Masha, її зміст, список сервісів, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються в Masha, з попереднім повідомленням Користувача або без такого.
3.3.7 Направляти Користувачеві інформацію про розвиток Masha і її сервісів, Послуг, а також рекламувати власну діяльність і послуги, а також розміщувати рекламу третіх осіб.

3.4. Ліцензіат зобов’язаний:
3.4.1. Передати Користувачу Комп’ютерну програму у строки та на умовах, передбачених цим Договором.
3.4.2. Надавати консультації Користувачу щодо забезпечення нормального функціонування Комп’ютерної програми.
3.4.3. Протягом всього строку дії цього Договору сприяти Користувачу у виконанні його зобов’язань за цим Договором.
3.4.4. Забезпечити конфіденційність, захист і збереження персональних даних Клієнта. Безпека персональних даних, які обробляються Виконавцем, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства в сфері захисту персональних даних.

4. ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ І РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
4.1. Користувач сплачує Ліцензіату роялті у розмірі передбаченому Тарифами, які розміщені на сайті https://masha.uno/
4.2. Сторони підтверджують, що у відповідності із законодавством України, з урахуванням умов даного Договору, Ліцензіат передає Субліцензіату лише право на використання Програми, при цьому така передача не є передачею ні у володіння, ні у розпорядження, ні у власність, а право, що було передано, виключає право чи можливість Користувача продати або здійснити відчуження в інший спосіб Комп’ютерної програми «Masha» будь-якій третій особі, а також виключає можливість Субліцензіата іншим чином передати Комп’ютерну програму у володіння, розпорядження чи власність будь-якій третій особі.
4.3. Передбачена п. 4.1. цього Договору плата (авторська винагорода (роялті) виплачується Ліцензіатові шляхом перерахування коштів (у національній валюті України – гривні) на поточний рахунок Ліцензіата, у безготівковій формі.
4.4. У разі відмови від Договору Ліцензіат (припинення використання) і (або) відкликання ліцензії та (або) будь-якого іншого дострокового його припинення, повернення сплаченого роялті не здійснюється.
4.5. Користувач несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ГАРАНТІЇ
5.1. Програма Masha і її сервіси, включаючи всі скрипти, додатки, контент і оформлення, надаються за принципом «як є». Ліцензіат не гарантує, що всі функціональні можливості Програми відповідатимуть очікуванням Користувача і зможуть бути застосовні для конкретної його мети. Ліцензіат також відмовляється від будь-яких гарантій того, що Masha або сервіси можуть підходити або не підходити для конкретних цілей Користувача. Ліцензіат не може гарантувати і не обіцяє ніяких специфічних результатів від використання Masha і (або) сервісів.
5.2. Ліцензіат не ініціює і не контролює розміщення Користувачем будь-якої інформації в процесі використання Програми, і сервісів, не впливає на її зміст і цілісність, а також в момент розміщення зазначеної інформації не знає і не може знати порушує вона охоронювані законом права та інтереси третіх осіб, міжнародні договори і законодавство України.
5.3. За зміст створюваних і підтримуваних Субліцензіатом даних несе відповідальність безпосередньо сам Субліцензіат. Ліцензіат не провадить попереднього контролю за змістом розміщуваної і (або) розповсюджується Користувачем інформації, однак якщо розміщення і розповсюдження такої інформації суперечить законодавству України, Ліцензіат має право заблокувати або видалити відповідну інформацію і (або) обмежити доступ такого Користувача Субліцензіата і дані без будь-якого попереднього попередження.
5.4. Ні в якому разі Ліцензіат не несе відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, що виник у зв'язку з використанням Програми, вмісту Програми чи інших матеріалів, до яких Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою Програми, навіть якщо Користувач попереджав або вказував на можливість такої шкоди.
5.5. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.
5.6. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
5.7. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).
5.8. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
5.9. У разі вчинення Користувачем дій, заборонених положеннями цього Договору, Ліцензіат має право без пояснення причин і будь-якого попереднього повідомлення Субліцензіата вжити заходів, що виявляють і запобігають зазначені порушення.
5.10. Ліцензіат не несе відповідальності за порушення Користувачем цього Договору і залишає за собою право на свій розсуд, а також при отриманні інформації від інших користувачів або третіх осіб про порушення Користувачем цього Договору, змінювати (модерувати) і (або) видаляти будь-яку опубліковану Користувачем інформацію, що порушує заборони, встановлені цим Договором, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Програми в будь-який час з будь-якої причини без пояснення причин, з попереднім повідомленням або без такого, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такими діями.

6. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ
6.1. Користувач не має права вчиняти дії, які можуть спричинити:
6.1.1. Порушення роботи Програми або обмеження можливостей інших користувачів у використанні Програми;
6.1.2. Несанкціонований доступ до Програми, а також інформаційно-обчислювальним і мережевим ресурсам Ліцензіара та(або) Ліцензіата;
6.1.3. Заподіяння або загрозу заподіяння шкоди третім особам, в тому числі шляхом розміщення інформації і посилань на ресурси мережі, вміст яких суперечить законодавству України та міжнародним договорам;
6.2. Користувач не має права на внесення змін до Програми, дизайну і зовнішнього вигляду.
6.3. Користувач гарантує, що він має всі необхідні права на всі дані, комп'ютерні програми або сервіси, які використовуються ним у зв'язку з використанням Програми, і що такі дії не порушують прав третіх осіб.
6.4. Користувач не має права використовувати Програму іншими способами, крім зазначених у цьому Договорі, а також копіювати, продавати і перепродавати її або доступ до неї.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
7.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

8. АВТОРСЬКІ ПРАВА
8.1. Програма є результатом інтелектуальної діяльності і об'єктом авторських прав. Виняткові права на Програму належать Ліцензіару – ТОВ «Робочі рішення» і захищаються законодавством України.
8.2. Алгоритми роботи Програми та її вихідні коди (в тому числі їх частини) є комерційною таємницею Ліцензіара. Будь-яке їх використання або використання Програми в порушення умов цього Договору і розглядається як порушення прав Ліцензіара і є достатньою підставою для позбавлення Користувача наданих за цим Договором прав.
8.3. Даним Договором Субліцензіату не надається право власності на Програму та її компоненти, а тільки право використання Програми та її компонентів відповідно до умов, які позначені в цьому Договорі.
8.4. Субліцензіат не має права копіювати, поширювати Програму і її компоненти в будь-якій формі, в тому числі у вигляді вихідного коду, будь-яким іншим способом, в тому числі здавати в оренду, безоплатне користування, або в прокат.
8.5. Субліцензіат не має права використовувати Програму будь-яким способом, якщо таке використання суперечить цьому Договору або призводить до порушення цього Договору, законодавства України та міжнародних договорів.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Укладаючи даний договір Субліцензіат погоджується з тим, що Комп’ютерна програма передається Субліцензіату у вигляді, в якому вона була створена, і як і будь-які інші програмні продукти може мати у своєму складі помилки.
9.2. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
9.3. Після укладання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
9.4. Даний Договір набирає чинності для Користувача з моменту його приєднання до нього і діє протягом невизначеного терміну.
9.5. Даний Договір поширюється на всі оновлення Програми, що надаються Субліцензіату, якщо тільки при оновленні Програми не пропонується ознайомитися і прийняти новий Договір або доповнення до цього Договору.
9.6. Порядок використання персональних даних Користувача, права і обов'язки Сторін визначаються Політикою конфіденційності розміщеної на сайті Ліцензіата : https://masha.uno/.
9.7. Укладаючи цей Договір, Субліцензіат підтверджує, що надані ним відомості є достовірними і актуальними. Звертаючись за наданням програми, Субліцензіат дає свою згоду на використання в рамках функціонала програми свого імені (никнейма), фотографії та іншої інформації з сервісу Telegram.
9.8. Користувач не має права користуватися Програмою від імені або замість іншої особи за винятком випадку, коли користувач має оформленими в установленому законодавством України порядку необхідними повноваженнями, що дозволяють йому виступати в цивільному обороті від імені третьої особи.
9.9. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України та міжнародних договорів наданої при реєстрації інформації та її чистоту від претензій третіх осіб. Якщо Користувач надає невірну інформацію, або якщо у Ліцензіата є підстави вважати, що надана Користувачем інформація неповна або недостовірна, Ліцензіат має право обмежити доступ Субліцензіата до Програми та (або) тимчасово або безповоротно відкликати видану ліцензію, а також заборонити Субліцензіату використання Програми в майбутньому.
9.10. У разі незгоди Користувача зі змістом цього Договору або його оновленням, здійсненим в порядку, передбаченому цим Договором, Користувач зобов'язаний відмовитися від використання Програми.
9.11. Якщо з яких-небудь причин одне або декілька положень цього Договору будуть в установленому порядку визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень цього Договору.
9.12. Приймаючи умови цього Договору, Користувач вважається повідомленим та таким, що не заперечує проти того, що його персональні дані надані під час першого доступу до Masha, в тому числі ім’я (никнейм), фотокартки та інша інформація, що розміщенні у Telegram, будуть передані Ліцензіарові – ТОВ «Робочі рішення» (Україна, м. Харків), який має право здійснювати збір, обробку, зберігання та використання персональних даних, імені (никнейму), фотокарток та іншої інформації Користувача.
9.13. У питаннях, які не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10. РЕКВІЗИТИ ЛІЦЕНЗІАТА

Фізична особа-підприємець
Цеховський Михайло Михайлович
дата запису: 12.07.2021, номер запису: 2004800000000260031
Індивідуальний податковий номер 3353303152
Місце реєстрації 61146, Харківська обл., місто Харків, вул.Валентинівська, будинок 29, квартира 96
IBAN 433220010000026003310071356
МФО 322001
контактний телефон +38(093)-770-99-01
e-mailm.tsehovskoy@gmail.com